25 Kwiecień 2018 14:39:29
Nawigacja
 
BIP
 
Stowarzyszenie
 
Polecamy
 
Przetłumacz stronę
 
Foto chmurka
 
 
Statut

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę: Stowarzyszenie „Kreatywna Szkoła”.

§2

Stowarzyszenie „Kreatywna Szkoła”, zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół przy ulicy Szkolnej 1 w Przywidzu.

§4

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; nie wyklucza to współpracy z instytucjami i organizacjami zagranicznymi.

§5

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w ramach stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych.

§6

Stowarzyszenie tworzy się na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie działań na rzecz edukacji, oświaty i wychowania.
 2. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz uczniów w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
 3. Podejmowanie działań na rzecz uczniów niepełnosprawnych.
 4. Wspieranie szkoły w działaniach na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między instytucjami oświatowymi, w tym ze szkołami zagranicznymi.
 5. Wspomaganie organizacji regularnych zajęć pozaszkolnych.
 6. Wspomaganie szkoły na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 7. Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 8. Upowszechnianie ekologii, ochrony środowiska, dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Promowanie kreatywnych nauczycieli.

§8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Poszukiwanie sponsorów mogących wesprzeć działania Stowarzyszenia.
 2. Gromadzenie środków finansowych z dobrowolnych wpłat.
 3. Organizację festynów, pikników, pokazów publicznych.
 4. Prowadzenie akcji reklamowych i informacyjnych.
 5. Prowadzenie akcji charytatywnych.
 6. Organizowanie zbiórek żywności, odzieży, podręczników.
 7. Współdziałanie z organami szkoły, z władzami, instytucjami oraz organizacjami pokrewnymi, stowarzyszeniami, fundacjami krajowymi i zagranicznymi.
 8. Organizowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci i młodzieży.
 9. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych integrujących dzieci, młodzież i ich rodziców.
 10. Udzielanie pomocy członkom Stowarzyszenia w zgodnej ze statutem działalności na rzecz szkoły.

§9

 1. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej chyba, że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia postanowi inaczej.
 2. Działalność gospodarcza może być prowadzona tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych.
 3. Dochody z ewentualnej działalności gospodarczej Stowarzyszenia muszą być przeznaczone na działalność statutową i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§10

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy obywatel Polski, cudzoziemiec,
bez względu na miejsce zamieszkania, osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.

§11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych
 2. Członków honorowych
 3. Członków wspierających

§12

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która w sposób szczególny zasłużyła się dla Zespołu Szkół lub wniosła znaczący wkład w rozwój Stowarzyszenia.
 3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.

§13

 1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia poprzez podjęcie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego, zawierającej imię i nazwisko(nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania(siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu.
 2. Rodzice uczniów Zespołu Szkół wchodzący w skład „rad klasowych”
  w danym roku szkolnym, po wyrażeniu zgody na pierwszym spotkaniu „rad klasowych”, stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia i nie muszą wypełniać deklaracji. Ich członkostwo ustaje z chwilą zaprzestania pracy
  w „radzie klasowej”, jeżeli nie postanowią inaczej.
 3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną
  do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.
 4. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§14

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
 1. Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
 2. Zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia
 3. Czynnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.
 4. Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.
 5. Udziału we wszystkich przedsięwzięciach organizacyjnych Stowarzyszenia.
 6. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.
 7. Regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia.
 1. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

§15

 1. Członkowie wspierający i honorowi, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiadają prawa określone w §14 ust. 1 pkt b,c,d,e.
 2. Członkowie wspierający i honorowi mogą brać udział – z głosem doradczym – w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
 3. Członek wspierający zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Z opłacania składek członkowskich zwolnieni są członkowie honorowi Stowarzyszenia.

§16

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego
 3. Pozbawienia praw publicznych członka Stowarzyszenia wynikającego z prawomocnego postanowienia sądu powszechnego.
 4. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres 6 miesięcy.
 5. Poważnego naruszenia statutu Stowarzyszenia, regulaminu, uchwał lub postanowień.
 6. działanie na szkodę członków lub samego Stowarzyszenia.
 7. W przypadku określonym w pkt 4,5,6, orzeka Zarząd podając przyczyny skreślenia.
 8. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania
  w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 9. Do osób, którym odmówiono prawo członkostwa stosuje się zasady określone w pkt 8.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§17

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§18

 1. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów osób uczestniczących w głosowaniu. Wybór następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Kadencja wszystkich władz trwa dwa lata.
 3. Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, chyba że statut stanowi inaczej.
 4. Uchwały Komisji rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch trzecich ogólnej liczby uprawnionych członków(kworum). Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.
 5. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów statutowego składu Zarządu.

§19

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

§ 20

Walne Zebranie członków

Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
 2. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium za okres objęty sprawozdaniem.
 3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 4. Rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreślenie z listy członków w wypadku przewidzianym w §16 pkt 4,5,6.
 5. Określenie składki członkowskiej.
 6. Uchwalanie regulaminów działania Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 7. Dokonywanie zmian w statucie.
 8. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 9. Decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia, dla których statut nie ustala właściwości innych władz Stowarzyszenia.
 10. Nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego.

§21

W walnym zebraniu mogą brać udział:

 1. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
 2. Z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§22

 1. Walne zebranie członków może być zwyczajne lub niezwyczajne.
 2. Zwyczajne zebranie może być zwoływane raz do roku, w terminie do 30 września.
 3. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów z pomocą sekretarza.
 4. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd powiadamia członków co najmniej 7 dni przed terminem zebrania.
 5. Sprawozdawcze Walne Zebranie członków zwołuje się raz na dwa lata, co najmniej jeden miesiąc przed upływem kadencji władz.
 6. Proponowany porządek obrad ustala się na podstawie uchwalonego regulaminu obrad przez Walne Zebranie członków.

§23

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd:
 1. Z własnej inicjatywy.
 2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej.
 3. Na umotywowane żądanie co najmniej połowy wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 1. Nadzwyczajne zebranie może obradować wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§24

Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał:

 1. W pierwszym terminie – gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków.
 2. W drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu po upływie 30 minut pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały w sprawie statutu i rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podjęte tylko wtedy, gdy w zebraniu uczestniczy co najmniej połowa członków zwyczajnych., gdy opowie się za nimi co najmniej dwie trzecie obecnych członków.

§25

Zarząd

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z pięciu osób: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, jednego członka.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia.
 4. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa przynajmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.
 5. O składzie Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków.
 6. Wyboru składu Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.
 7. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.
 8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu.

§26

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Realizacja celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania.
 3. Ustalanie projektu budżetu.
 4. Sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia.
 5. Uchwalanie regulaminów przewidzianych statutem.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 7. Powoływanie komisji, kół, zespołów oraz określanie ich zadań.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 9. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli tak postanowi Walne Zebranie Członków.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania lub wykluczania członków, w tym pozbawiania godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 11.  Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich i prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 12.  Opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 13.  Występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał, regulaminów.
 14.  Reprezentacja Stowarzyszenia w stosunkach z innymi podmiotami, sądami oraz organami władzy publicznej.

§ 27

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia. W jej skład wchodzą: przewodniczący, jego zastępca i sekretarz.
 2. Zasady zwoływania posiedzeń Komisji oraz sposób wykonywania przez nią czynności kontrolnych określa regulamin Komisji.
 3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia, w szczególności jej działalności finansowej.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzanych kontroli.
 3. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także występowanie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu.
 4. Zwołanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym statutem.
 5. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi bądź w stosunku do każdego członka Zarządu oddzielnie.
 6. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

§ 28

 1. Przewodniczący i delegowani członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać w żadnym stosunku pokrewieństwa powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu.
 5. Członkowie komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa z winy umyślnej.
 6. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek upływu kadencji, ustania członkostwa w Stowarzyszeniu, zrzeczeniu się udziału w tej władzy, odwołanie przez Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich obecnych członków.

Rozdział V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 29

W skład majątku Stowarzyszenia mogą wchodzić:

 1. nieruchomości
 2. ruchomości
 3. fundusze
 4. inne prawa majątkowe

Majątek może być przeznaczony wyłączenie do realizacji celów statutowych.

§ 30

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

 1. Składki Członkowskie
 2. Darowizny, zapisy i spadki
 3. Dochody z nieruchomości, ruchomości stanowiących własności lub będących w posiadaniu Stowarzyszenia.
 4. Dotacje
 5. Wpływy z ofiarności publicznej
 6. Pożytki z posiadanych praw
 7. Inne wpływy z działalności statutowej oraz praw przysługujących Stowarzyszeniu.

§31

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane systematycznie, w cyklu miesięcznym, od września do końca maja każdego roku szkolnego, za okres dziesięciu miesięcy nauki. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, według zasad określonych przez Zarząd.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Na podstawie uchwały Walnego Zebrania członków, Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza się na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia lub kurateli, zwanych dalej ”osobami bliskimi”.
 5. Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 6. Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia.
 7. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§32

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§33

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w trybie określonym w §24 pkt 1,2,3.
 2. Wszelkie zmiany w statucie Stowarzyszenia wprowadza się w formie uchwały lub uchwala się tekst jednolity. Uchwałę o ogłoszeniu tekstu jednolitego podejmuje Walne Zebranie Członków.

§34

 1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
 2. Jeżeli uchwała, o której mowa w pkt 1 nie stanowi inaczej, likwidatorami są skarbnik i sekretarz Stowarzyszenia.

 

Pobierz Statut w PDF

 

Powrót